Dzisiejsze czytania

Kalendarz Możesz otrzymywać powiadomienia o wydarzeniach z kalendarza.

Kim jest lektor?

Lektor jest to ministrant odpowiednio przygotowany i powołany do funkcji czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Takie przygotowanie odbywa się przez roczny Kurs Lektorski. Jego finałem jest otrzymanie błogosławieństwa biskupa do pełnienia tej funkcji. Absolwenci kursu lektorskiego wypełniają funkcje przeznaczone dla ustanowionych, stałych lektorów na mocy numeru 101 OWMR:
Gdy nie ma ustanowionego lektora, do wykonywania czytań z Pisma świętego winny być upoważnione inne osoby świeckie, nadające się do pełnienia tej funkcji i starannie przygotowane, ażeby wierni, słuchając natchnionych czytań, przejęli się żywą miłością Pisma świętego.

Więcej o różnicy mędzy posługą lektora a pełnieniem funkcji lektora można przeczytać w artykule bp. J. Górzyńskiego.

W wypadku, gdy funkcja ta sprawowana jest przez niedoświadczone w tej kwestii, lektorom powierza się troskę o prawidłowe przygotowanie tych osób. 

Posługa lektora opisana jest w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego (OWMR):

Funkcje lektora


Obrzędy wstępne

194. Jeżeli nie ma diakona, w procesji do ołtarza lektor ubrany w obowiązującą szatę, może nieść uniesiony nieco ku górze Ewangeliarz; w takim przypadku idzie przed kapłanem. Jeżeli nie niesie księgi, idzie z innymi ministrantami.
195. Po przyjściu do ołtarza razem z innymi wykonuje głęboki ukłon. Jeśli niesie Ewangeliarz, podchodzi do ołtarza i składa na nim księgę. Następnie zajmuje w prezbiterium swoje miejsce wśród innych ministrantów.

Liturgia słowa

196. Lektor wykonuje na ambonie czytania poprzedzające Ewangelię. Jeżeli nie ma psałterzysty, może wykonać psalm responsoryjny następujący po pierwszym czytaniu.
197. Jeżeli nie ma diakona, lektor może podawać intencje modlitwy powszechnej z ambony po wstępie wygłoszonym przez kapłana.
198. Jeżeli nie ma śpiewu na wejście i na Komunię, a wierni nie recytują antyfon podanych w mszale, lektor może je odczytać w odpowiednim czasie.

O ważności funkcji lektora i koniecznym dobrym przygotowaniu osób ją pełniących przypomina papież Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritas (nr 45):
Wraz z Synodem proszę, by liturgia słowa była zawsze odpowiednio przygotowywana oraz przeżywana. Dlatego żywo polecam, by przykładano wielką wagę do czytania podczas liturgii słowa Bożego, przez lektorów dobrze do tego przygotowanych. Nie zapominajmy nigdy, że „gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, sam Bóg przemawia do swego ludu, a Chrystus, obecny w swoim słowie, zwiastuje Ewangelię” (OWMR 29).